icct.am կայքը նախատեսված է Հայաստանում ԵՄ օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրերի համար:

Գրանցվեք, մուտք գործեք և թարմացումներ արեք միայն այն դեպքում, եթե հանդիսանում եք ԵՄ օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրի աշխատակից:

Հայաստանում ԵՄ նորություններին կարող եք ծանոթանալ www.eunewsletter.am կայքում:

Շնորհակալություն

icct.am is for EU-supported projects in Armenia. Please sign up, sign in and make updates only if you are an EU-supported project staff.

For news about EU activities in Armenia go to www.eunewsletter.am.

Thank you

 


Funded by the European Union